Stemming Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikersVerslag van de vergadering van 13 februari 2024 (2023/2024 nr. 20)

Aanvang: 13.41 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers (35594).

(Zie vergadering van 6 februari 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan zijn thans aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister voor Klimaat en Energie, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

We stemmen allereerst over het wetsvoorstel 35594, Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Mevrouw Prins namens het CDA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Prins i (CDA):

Voorzitter. De CDA-fractie vindt het een moeilijke, moeizame en zeer ingewikkelde wet. Enerzijds heeft de fractie begrip voor het afschaffen, temeer daar de niet-zonnepaneelhouders nu duurder uit zijn. Anderzijds is zij ook gevoelig voor de vele reacties waaruit blijkt dat veel huidige zonnepaneelhouders zich in de steek gelaten voelen. De toezeggingen van de minister, dat er een hoger budget beschikbaar komt voor de huursector, dat de minister zo nodig via een AMvB ervoor zal zorgen dat energieleveranciers geen extra kosten aan de zonnepaneelhouders zullen berekenen en dat er een heldere communicatiecampagne komt, hebben ertoe geleid dat de CDA-fractie besloten heeft om voor de wet te stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Prins. Dan de heer Crone namens GroenLinks-PvdA.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Crone i (GroenLinks-PvdA):

Dank u, voorzitter. Nu eindelijk de lage inkomens en de huurders toekomen aan zonnepanelen omdat ze wat goedkoper worden, schaffen we de salderingsregeling af. Dat betekent dat de terugverdientijd niet meer haalbaar is. Helaas heeft de minister dat bevestigd. Hij kan niet de garantie geven dat dat goed zal gaan.

In de tweede plaats zorgen we daarmee niet voor betrokkenheid van burgers bij het klimaatbeleid en halen we niet de doelstellingen die we hebben. Zon op dak is cruciaal voor het beleid. Helaas zijn er geen alternatieven besproken. Wij gooien liever geen oude schoenen weg voordat we nieuwe hebben, dus wij zullen tegenstemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Crone. Wenst een van de andere leden een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, D66, het CDA, Volt, FVD, de VVD en de ChristenUnie voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks-PvdA, de PVV, de SP, de PvdD, JA21 en BBB ertegen, zodat het is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Ik teken hierbij aan dat de fracties van OPNL en 50PLUS afwezig zijn.

Ik geef het woord aan de PVV. Nee, aan Forum voor Democratie. De heer Dessing.

De heer Dessing i (FVD):

Forum voor Democratie, neem ik aan!

Nu het wetsvoorstel is verworpen en mijn motie afhankelijk was van het aannemen van dit wetsvoorstel, is mijn motie niet meer relevant en ben ik helaas genoodzaakt om deze motie in te trekken.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Dessing.

Aangezien de motie-Dessing c.s. (35594, letter O) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Wenst een van de andere leden op dit moment het woord? Dat is niet het geval.