Stemming Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechtenVerslag van de vergadering van 27 februari 2024 (2023/2024 nr. 21)

Aanvang: 14.11 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2023/959, richtlijn nr. 2023/958 en verordening nr. 2023/957 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 10 mei 2023 (PbEU 2023, L130) met het oog op aanpassingen van het emissiehandelssysteem op het terrein van broeikasgasinstallaties en luchtvaart en een uitbreiding naar scheepvaart en brandstofleveranciers (36407).


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Thans zijn aan de orde de stemmingen. Ik heet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, nogmaals welkom.

Hebben voldoende leden de presentielijst getekend? Dat is het geval.

Dan stemmen wij over het wetsvoorstel 36407 inzake implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS).

Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Ja, mevrouw Van Langen van de BBB-fractie. Gaat uw gang.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Van Langen-Visbeek i (BBB):

Dank u wel, voorzitter. De BBB-fractie vond het een lastige afweging, temeer omdat wij als BBB-fractie voor Europese samenwerking zijn en daarmee voor een gelijk speelveld. Uiteraard zijn we ook voor bescherming van onze natuur en het klimaat.

Daarnaast is de BBB-fractie tegen additionele regeldruk voor het bedrijfsleven. Bij onze toetsing op uitvoerbaarheid weegt dit bij de BBB-fractie zwaar. Inmiddels krijgen we een verstikkend ondernemersklimaat. Wij vinden dan ook dat er bij het vervolgbeleid binnen de EU beter moet worden gekeken naar de regeldruk voor het bedrijfsleven.

Alles afwegende zal de BBB-fractie voor dit wetsvoorstel stemmen.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan. Willen de leden die voor het wetsvoorstel zijn, gaan staan?

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, de SGP, D66, het CDA, Volt, de SP, de PvdD, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de PVV en FVD ertegen, zodat het is aanvaard.