23.147

Flora- en FaunawetDit wetsvoorstel regelt de bescherming van inheemse en uitheemse planten en dieren en de exploitatie daarvan.

Doel is integratie tot stand te brengen van de bestaande wettelijke regelingen inzake bescherming van flora en fauna.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 

Het voorstel is op 4 november 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. GroenLinks stemde tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 mei 1998 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

12 mei 1993

titel

Regels ter bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten (Flora- en faunawet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat per artikel of onderdeel daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

 • Directe aanslagen op planten en dieren, zoals plukken respectievelijk doden, maar ook andere menselijke handelingen die een bedreiging vormen, worden verboden.
 • Er is onderscheid gemaakt tussen inheemse plantensoorten, inheemse diersoorten en uitheemse soorten in verband met per categorie verschillende verbodsbepalingen en criteria voor aanwijzing als beschermde soort.
 • Bepaalde plaatsen, zoals houtwallen, houtsingels, groepen bomen, poelen, groeven enzovoorts, kunnen worden aangewezen als beschermde leefomgeving.
 • De uitvoering van het beleid inzake de bescherming van de leefomgeving komt in handen van gedeputeerde staten.
 • Jagen op of verhandelen van dieren is slechts toelaatbaar als de instandhouding niet wordt aangetast.
 • Een aantal oude wetten op het gebied van flora en fauna komt te vervallen:

  . Vogelwet 1936 (Staatsblad 700)

  . Jachtwet (Staatsblad 1954, 523)

  . Nuttige dierenwet 1914 (Staatsblad 262)

  . Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Staatsblad 1975, 48)

 • Uit de Natuurbeschermingswet wordt het hoofdstuk soortenbescherming overgenomen.
 • De nota Jacht en Wildbeheer van 22 januari 1993 is in de Flora- en faunawet verwerkt.

Documenten