24.607

Vergunningvrije bouwwerken in beschermde stads- en dorpsgezichtenDit wetsvoorstel regelt dat de vergunningvrije bouwactiviteiten (art. 4 3, lid 1 van de Woningwet), in een beschermd stads- of dorpsgezicht meldingplichtige bouwwerken zijn; dit geldt niet voor het bouwen ingevolge een aanschrijving.

Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de motie v.d.Burg/de Jong (TK 22.396, nr. 23).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 24.607, nr. 391) is op 25 juni 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 1998 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

10 februari 1996

titel

Wijziging van de Woningwet inzake vergunningvrije bouwwerken in beschermde stads- en dorpsgezichten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

6