25.053

Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK)Dit wetsvoorstel regelt een aparte inkomensvoorziening voor kunstenaars, toegesneden op hun bijzondere positie, die aansluit bij het activeringsbeleid van de sociale zekerheid.

Doel is om kunstenaars te ondersteunen bij de opbouw van een renderende beroepspraktijk of hen in staat te stellen een tijdelijke terugval in inkomsten op te vangen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 21 oktober 1997 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, RPF, SGP en SP stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 januari 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 59 van 17 februari 1998.


Kerngegevens

ingediend

12 oktober 1996

titel

Een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars (Wet inkomensvoorziening kunstenaars)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

 • De wet is bedoeld voor kunstenaars die

  . naar de maatstaven van de Algemene bijstandswet onvoldoende inkomsten hebben (eerste toegangsportaal)

  . beroepsmatig als kunstenaar werkzaam zijn (beroepsmatigheidstoetsing, tweede toegangsportaal)

 • Een kunstenaar kan een beroep doen op de Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK) òf op de bijstand, niet op beide.
 • De regeling biedt een inkomen dat lager ligt dan het sociale minimum, maar de betrokkene mag het inkomen met bijverdiensten aanvullen.
 • Ook worden hem of haar geen arbeidsmarktverplichtingen opgelegd, zoals die gebruikelijk zijn in de sociale zekerheid.
 • Een kunstenaar kan maximaal 4 jaar aaneengesloten of 10 jaar met tussenpozen gebruik maken van deze regeling

Documenten

 • 20 januari 1998
  stemming (zonder stemming aangenomen) EK 16, blz: 730
 • 20 januari 1998
  behandeling EK 16, blz: 693-700, 722-730
 • 13 januari 1998
  verslag schriftelijk overleg nr. 69c
 • 9 december 1997
  nota n.a.v. het verslag nr. 69b
 • 25 november 1997
  verslag commissie Szw en Cultuur nr. 69a
 • 21 oktober 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 69