25.216

Herziening organisatiestructuur landelijke publieke omroepDit wetsvoorstel herziet de organisatiestructuur van de landelijke publieke omroep, waardoor de samenwerking tussen omroepen en de programmacoördinatie wordt verbeterd.

Door deze verbetering worden betere waarborgen geschapen voor een goede marktpositie van de publieke omroep. Het rapport van de commissie-Ververs inzake de publieke omroep is de basis geweest voor dit voorstel.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 26 juni 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. CDA, SGP, GPV, RPF, Unie55+ en Hendriks stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 november 1997 zonder stemming aangenomen. De fracties van CDA, SGP, GPV en RPF is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 544 van 25 november 1997.


Kerngegevens

ingediend

3 februari 1997

titel

Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met een herziening van de organisatiestructuur van de landelijke publieke omroep

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat per onderdeel kan verschillen


Hoofdlijnen

 • Er komt een nieuw in te stellen raad van bestuur die het huidige dagelijkse bestuur van de NOS vervangt. In dat bestuur zitten drie door de minister te benoemen onafhankelijke leden.
 • Het huidige bestuur wordt omgevormd tot een toezichthoudend orgaan (raad van toezicht).
 • De raad van bestuur ontwikkelt de hoofdlijnen van het beleid en draagt zorg voor de coördinatie van de programmering van de publieke omroep:

  . Er komt een netcoördinator (in dienst van de raad van bestuur) met ondersteuning van een netredactie en onder toezicht van een netbestuur, bestaande uit de omroepvoorzitters.

  . Het netbestuur stelt de programmatische uitgangspunten en het meerjarenprogramma van het net vast. Bij dit meerjarenprogramma wordt rekening gehouden met de meerjarenplannen voor de afzonderlijke netten.

  . De raad van bestuur krijgt sanctiemiddelen als onvoldoende wordt meegewerkt aan het meerjarenprogramma.

  . De raad van bestuur krijgt de beschikking over een deel van de huidige omroepreserve onder andere om impulsen te geven aan programmaversterking.


Documenten

 • 11 november 1997
  stemming (zonder stemming aangenomen, aantekening: SGP, GPV, RPF, CDA) Handelingen EK 1997/1998, nr. 5, blz: 152
 • 11 november 1997
  behandeling Handelingen EK 1997/1998, nr. 5: blz: 122-137, 138-152
 • 7 november 1997
  nota n.a.v. verslag nr. 49c
 • 6 november 1997
  verslag commissie cultuur nr. 49b
 • 17 oktober 1997
  memorie van antwoord nr. 49a
 • 9 oktober 1997
  voorlopig verslag commissie cultuur nr. 49
 • 26 juni 1997
  gewijzigd voorstel van wet nr. 309
 • 26 juni 1997
  standpunt EPPDF-document