25.333

Integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgevingDit wetsvoorstel voltooit de integratie van de regelgeving voor woonwagenbewoners en voor ligplaatsen voor woonschepen in de reguliere huisvestingsregelgeving. De Woonwagenwet en de woonwagen- en woonschepenregelgeving worden ingetrokken.

De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de huisvesting van hun burgers; daarom zijn specifieke provinciale instrumenten om in woonruimte voor woonwagenbewoners te voorzien niet meer nodig.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 april 1998 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 459 van 28 juli 1998.


Kerngegevens

ingediend

29 april 1997

titel

Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

8