25.459

Invoering schoolplan, schoolgids en klachtrechtDit voorstel wijzigt een aantal onderwijswetten in verband met de invoering van diverse nieuwe documenten voor verschillende onderwijsvormen. Langs deze weg wordt geprobeerd de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen.

De zorg voor de kwaliteit wordt opgedragen aan het bevoegd gezag. De nieuwe documenten zijn het vierjaarlijks schoolplan en een schoolgids. Tevens wordt het bevoegd gezag opgedragen een klachtenregeling te treffen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 maart 1998 door de Tweede Kamer aangenomen. GroenLinks, SP, PvdA, D66, VVD, GN en Unie55+ stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 juni 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 398 van 9 juli 1998.


Kerngegevens

ingediend

2 augustus 1997

titel

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Met ingang van 1 augustus volgend op de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten