25.699

Maximering premiepercentage AOW en toekomstige financiering AOWDit wetsvoorstel past de financieringsstructuur van de AOW aan. Er wordt een bovengrens aan het premiepercentage AOW van 16,5% van het premieplichtige inkomen vastgesteld en de resterende financieringsbehoefte van het Ouderdomsfonds wordt aangevuld met rijksbijdragen. Daarnaast wordt er een Spaarfonds AOW ingesteld.

Daarmee wordt de financiering van de AOW in de toekomst veiliggesteld en wordt voorkomen dat het premiepercentage AOW als gevolg van de toenemende vergrijzing fors oploopt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 februari 1998 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 april 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 262 van 7 mei.


Kerngegevens

ingediend

27 oktober 1997

titel

Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst wordt uitgegeven op of na 1 december 1997, treedt zij in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt voor bepaalde artikelen terug tot en met 1 december 1997


Hoofdlijnen


Documenten