25.709

Fiscale begeleiding splitsing rechtspersonenDit wetsvoorstel wijzigt enige belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de splitsing van rechtspersonen, in het bijzonder de overdracht van vermogensbestanddelen.

Deze fiscale begeleiding was oorspronkelijk in wetsvoorstel 24.702 opgenomen. Dit wetsvoorstel regelt de juridische splitsing van rechtspersonen. Naar aanleiding van een opmerking van de Raad van State is de fiscale begeleiding in een apart wetsvoorstel opgenomen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 april 1998 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 juni 1998 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

29 oktober 1997

titel

Wijziging van de wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Indien wetsvoorstel 24.702 tot wet wordt verheven, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na het tijdstip van inwerkingtreding van eerstbedoelde wet, treedt deze wet met ingang van de dag na de datum van uitgifte van Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot het tijstip van inwerkingtreding van de eerstbedoelde wet


Documenten

6