25.817

Vangnetregeling huursubsidieDit wetsvoorstel wijzigt de Huursubsidiewet.

Huishoudens die door een wijziging in de samenstelling van het huishouden (bijvoorbeeld echtscheiding of overlijden) een lager inkomen dan het minimum ontvangen, kunnen een bijzondere bijdrage in de huurkosten ontvangen via de gemeente.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 maart 1998 door de Tweede Kamer aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 april 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 289 van 26 mei 1998.


Kerngegevens

ingediend

16 december 1997

titel

Wijziging van de Huursubsidiewet in verband met het aan burgemeester en wethouders toedelen van de bevoegdheid een bijzondere bijdrage in de huurlasten toe te kennen (vangnetregeling huursubsidie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juli 1998, met uitzondering van artikel IV, derde lid, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst


Documenten

Filter op:
       
Filter op: