25.823

Milieugrondslag bouwbesluitDit wetsvoorstel wijzigt de Woningwet en maakt het mogelijk dat bij of krachtens het Bouwbesluit ook technische voorschriften kunnen worden gegeven vanuit het oogpunt van milieu in verband met duurzaam bouwen.

Hierdoor is het mogelijk om voorschriften op te stellen die kunnen leiden tot een beperking in het gebruik van milieu belastende materialen, evenals bepalingen die de milieubelasting door het gebouw zelf beperken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 juni 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 juni 1998 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 december 1997

titel

Wijziging van de Woningwet (milieugrondslag bouwbesluit)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

6