26.326

Verbetering toezicht op woningcorporaties en aanpassing bepalingen Centraal Fonds VolkshuisvestingDit wetsvoorstel wijzigt de mogelijkheden van het Rijk en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting om meer toezicht te houden op instellingen die uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn.

Ook worden de wettelijke bepalingen van dit Fonds in overeenstemming gebracht met de Aanwijzingen voor de regelgeving die betrekking hebben op zelfstandige bestuursorganen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 november 1999 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 november 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 553 van 23 december 1999.

De inwerkingtreding van enkele onderdelen is opgenomen in Staatsblad 46 van 20 januari 2000.


Kerngegevens

ingediend

30 november 1998

titel

Wijziging van de Woningwet (verbetering van het toezicht op woningcorporaties en aanpassing van de bepalingen over het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting aan de Aanwijzingen voor de regelgeving die betrekken hebben op zelfstandige bestuursorganen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

7