26.403

Initiatiefvoorstel-Van Zijl inzake besteding pensioenoverschotDit initiatiefvoorstel van het lid Van Zijl (PvdA) wijzigt de Pensioen- en spaarfondsenwet om de pensioenpositie van gepensioneerden en gewezen deelnemers met een premievrije aanspraak te verbeteren.

Er worden beperkingen geformuleerd ten aanzien van de besteding van de vrije reserve of het overschot bij een pensioenfonds.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is ingetrokken bij brief van 14 maart 2005 (TK 26.403 nr. 4PDF-document).


Kerngegevens

ingediend

16 februari 1999

titel

Voorstel van wet van het lid Van Zijl tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet in verband met het opnemen van voorschriften betreffende besteding van overschotten bij pensioenfondsen voor het toekennen van toeslagen op premievrije pensioenaanspraken en ingegane pensioenen (besteding pensioenoverschot)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.