26.685

Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euroDit voorstel treft enige procedurele voorzieningen voor de aanpassing van de regelgeving in verband met de vervanging van de gulden door de euro.

Deze voorzieningen zijn nodig om een goede voortgang en een efficiënt verloop van dit proces te bevorderen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 10 februari 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 maart 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 149 van 16 maart 2000.


Kerngegevens

ingediend

17 juli 1999

titel

Procedurele voorzieningen voor de aanpassing van regelgeving in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Tijdelijke wet regelgevingsprocedures euro)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst. Deze wet vervalt op 1 januari 2003.


Hoofdlijnen

  • Er moet voor 1 januari 2002 een zeer groot aantal wetten en regelingen worden aangepast.
  • Voorgesteld wordt om alle bestaande voorhangprocedure's (zoals o.m. adviesaanvraag aan de Raad van State, publicatie van ontwerp-amvb's en goedkeuring van een regeling bij wet) buiten werking te stellen voor de aanpassingswetgeving in verband met de inwerkingtreding van de euro.
  • De buitenwerkingstelling geldt alleen als de betreffende regeling uitsluitend strekt tot het treffen van voorzieningen in verband met de invoering van de euro.
  • Als de euro-aanpassingen worden 'meegenomen' bij een wijziging die uit andere hoofde plaatsvindt, gelden de gewone procedures.
  • Deze tijdelijke wet vervalt een jaar na de invoering van de euro, dus op 1 januari 2003.

Documenten