26.800 V

Begroting Buitenlandse Zaken 2000Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2000 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 december 1999 met algemene stemmen aangenomen door Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 maart 2000 zonder stemming aangenomen.

Bij de plenaire behandeling van dit wetsvoorstel heeft het lid Hirsch Ballin met een aantal andere leden een motie over de totstandkoming van een Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie ingediend. De Eerste Kamer heeft deze motie op 11 april 2000 met algemene stemmen aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 249 van 30 maart 2000.


Kerngegevens

ingediend

21 september 1999

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

1 januari 2000 of met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2000


Documenten