26.992

Implementatie richtlijn basisnormen bescherming tegen stralingsgevaarDit voorstel wijzigt de Kernenergiewet om basisnormen vast te stellen voor de bescherming van de gezondheid van de bevolking en werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren.

De wijziging was nodig vanwege nieuwe wetenschappelijke kennis over stralenbescherming.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 25 mei 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 313 van 5 juli 2000.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 81 van 19 februari 2002.


Kerngegevens

ingediend

31 januari 2000

titel

Wijziging van de Kernenergiewet (implementatie richtlijn 96/29/Euratom tot vaststelling van basisnormen voor de bescherming tegen stralingsgevaar)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten