27.084

Rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partnersHet wetsvoorstel wijzigt boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de vereenvoudiging van de rechten en verplichtingen van echtgenoten en geregistreerde partners.

Hiermee worden de procedures aangepast voor het verkrijgen van goedkeuring voor het maken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden. De wijzigingen maken deel uit van een algemene modernisering van het huwelijksgoederenrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 12 december 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 mei 2001 aangenomen. CDA, ChristenUnie, SGP en OSF stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

17 april 2000

titel

Wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

 • het voorstel:
  • schrapt de samenwoningsplicht voor gehuwden en geregistreerde partners,
  • regelt de verdeling van de draagplicht voor de kosten van het huishouden,
  • regelt de aansprakelijkheid voor de aangegane verbintenissen voor het huishouden,
 • gewerkt wordt aan de voorbereiding van wetsvoorstellen inzake:
  • het opnemen van algemene regels voor verrekenbedingen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,
  • de regeling van het basishuwelijksgoederenstelsel,
 • een rechtsvergelijkend onderzoek naar huwelijksgoederenstelsel in de ons omringende landen wordt momenteel uitgevoerd.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via