27.172

Openbare bieding op effectenDit wetsvoorstel voorziet in de opname van een regeling, op basis van de SER-Fusiecode, voor openbare biedingen op aandelen in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (23.874), om zo de belangen van bestaande aandeelhouders te beschermen.

Hiermee worden de regels uit de SER-Fusiecode zoveel mogelijk overgeheveld naar het Besluit toezicht effectenverkeer (Bte). De stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) zal toezicht houden op de naleving van de regels.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 13 februari 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 maart 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 181 van 19 april 2001.

De inwerkingtreding van is opgenomen in Staatsblad 393 van 4 september 2001.


Kerngegevens

ingediend

30 mei 2000

titel

Opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare bieding op effecten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • de in de SER-Fusiecode neergelegde regels zullen één op één worden overgenomen (eerste fase). In een later stadium wordt bezien of inhoudelijk aanpassingen wenselijk zijn (tweede fase),
  • de STE beschikt over een controle- en sanctie-instrumentarium,
  • via een algemene maatregel van bestuur zal per artikel worden aangegeven wat de hoogte van de bestuurlijke boete bij overtreding is,
  • de Nederlandse biedingsregels zijn van toepassing op ieder openbaar bod gericht op de Nederlandse effectenmarkt en de belegger op die markt.

Documenten