27.230

Vervallen vervolgaanvraagformulier voor bepaalde huurdersDit wetsvoorstel wijzigt de Huursubsidiewet (25.090) en de Huurprijzenwet woonruimte en maakt automatisch continueren van huursubsidie voor huurders die eerder huursubsidie hebben aangevraagd mogelijk. Hiermee wordt de gegevensuitwisseling tussen de verschillende partijen verbeterd en het aanvragen van huursubsidie voor de huurders een stuk klantvriendelijker en efficiënter.

Dit voorstel vormt de eerste fase van de uitvoering van het zogenaamde programma "Eos", het programma ter modernisering van de uitvoering van de huursubsidie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 23 november 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2000 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 603 van 28 december 2000.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 2000

titel

Wijziging van de Huursubsidiewet en de Huurprijzenwet woonruimte (vervallen van het vervolgaanvraagformulier voor bepaalde huurders)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2000


Hoofdlijnen

  • huurders ontvangen een huursubsidiebericht met daarop gegevens over hun bewonerssituatie, de huurprijs, het inkomen en vermogen, en de op basis van die gegevens berekende huursubsidie,
  • de huurder heeft de mogelijkheid eventuele onjuistheden van deze gegevens kenbaar te maken,
  • de minister neemt daarna een definitief besluit,
  • het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu zal de gegevens niet langer krijgen van de huurder zelf, maar van primaire bronnen zoals de Belastingdienst, verhuurders en gemeenten,
  • het systeem zal:
    • voor alle huurders gaan gelden,
    • in fasen worden ingevoerd.

Documenten

Filter op:
       
Filter op: