27.641

Wijziging Wet voortgezet onderwijs in verband met basisvormingDit wetsvoorstel wijzigt de wet op het voortgezet onderwijs en strekt ertoe knelpunten in de uitvoering van de basisvorming op te lossen, zodat scholen voor voortgezet onderwijs beter in staat zijn leerlingen de basisvorming aan te bieden.

De voorgestelde maatregelen zijn een uitvloeisel van een evaluatie van de basisvorming, uitgevoerd door de Onderwijsinspecties van de Ministeries van OCenW en LNV (neergelegd in het evaluatierapport 'Werk aan de basis').

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 juni 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 juli 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 340 van 19 juli 2001.


Kerngegevens

ingediend

17 april 2001

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met wijzigingen in de basisvorming

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Met ingang van 1 augustus 2001


Hoofdlijnen

In het wetsvoorstel worden maatregelen (van tijdelijke aard) voorgesteld die op korte termijn concrete knelpunten kunnen oplossen, gericht op ruimte in het verplichte leerstofaanbod en op de bestaande verplichte toetsing van de basisvorming. Voor het gebrek aan vrije ruimte en voor de overladenheid in het programma worden de volgende samenhangende wettelijke maatregelen voorgesteld:

  • beperking van de minimaal aan onderwijs in de basisvormingsvakken te besteden lestijd tot (het equivalent van) 2800 lesuren van 50 minuten over de eerste drie leerjaren;
  • bieden van de mogelijkheid om scholen zelf te laten kiezen uit de kerndoelen;
  • garantie van een breed aanbod door de bepaling dat in de periode van de basisvorming per vak ten minste 80 lesuren worden aangeboden. Hierbij is uitgegaan van een schooljaar van 40 weken en 26,7 klokuren per week (32 lesuren van 50 minuten). Gezien het geringe draagvlak voor de bestaande verplichte toetsing van de basisvorming, wordt deze afgeschaft. In het verlengde hiervan worden ook het getuigschrift basisvorming en de verplichting tot een advies aan het einde van het tweede leerjaar afgeschaft.

Documenten

7