27.728

Regeling leerlinggebonden financieringDit voorstel wijzigt de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs.

Het voorstel voorziet in invoering van een leerlinggebonden budget voor het reguliere onderwijs, een geobjectiveerde systematiek van indicatiestelling en de vorming van regionale expertisecentra (REC's), uitgaande van de bestaande scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat leerlingen met een handicap zoveel mogelijk onderwijs kunnen volgen op reguliere scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 20 december 2001 met algemene stemmen aangenomen. Op 23 april 2002 is het wetsvoorstel als politiek controversieel verklaard, naar aanleiding van de val van het Kabinet-Kok II. Door het aantreden van het Kabinet-Balkenende is de politieke controversialiteit vervallen.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 19 november 2002. Het voorstel is op 26 november 2002 aangenomen na stemming bij zitten en opstaan. Tegen stemden de fracties van de SP en de VVD (uitgezonderd het lid mw. Bierman-Beukema toe Water).

De wet is opgenomen in Staatsblad 631 van 23 december 2002.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 54 van 18 februari 2003.

De inwerkingtreding van een artikel is opgenomen in Staatsblad 299 van 16 juli 2009.


Kerngegevens

ingediend

8 mei 2001

titel

Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen, onderdelen daarvan of leden van artikelen, bedoeld in onderdelen, verschillend kan worden vastgesteld


Documenten