27.752

Introductie van het beperkt huursubsidiebericht voor bepaalde huurdersDit wetsvoorstel wijzigt de Huursubsidiewet om zo aan huursubsidiegerechtigde huishoudens een beperkt subsidiebericht te doen toekomen en om zo de bijdrage wegens overschrijding van de huursubsidie-uitgavennorm slechts aan verhuurders op te leggen indien deze norm landelijk wordt overschreden.

Dit voorstel vormt de tweede fase van de uitvoering van het zogenaamde programma "Eos", het programma ter modernisering van de uitvoering van de huursubsidie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 11 oktober 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 november 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 561 van 27 november 2001.


Kerngegevens

ingediend

23 mei 2001

titel

Wijziging van de Huursubsidiewet (introductie van het beperkt huursubsidiebericht voor bepaalde huurders)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op 1 juli 2001. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2001, treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2001


Hoofdlijnen

  • Het programma "Eos" heeft drie doelstellingen, te weten: verbetering van de efficiëntie, verhoging van de klantvriendelijkheid en verbetering van de informatie-voorziening ten behoeve van de beleidsontwikkeling.
  • Instrumenten om te komen tot de bedoelde modernisering zijn:
    • het afschaffen van het vervolgaanvraagformulier, waardoor huursubsidie-ontvangers niet meer jaarlijks een aanvraag behoeven in te dienen;
    • het in principe binnen vier weken reageren op een eerste aanvraag voor huursubsidie;
    • het instellen van laagdrempelige klantcontactpunten.

Documenten

Filter op:
       
Filter op: