27.894

Verhoging subsidiebedragen politieke partijenDit voorstel verhoogt de in de Wet subsidiering politieke partijen vastgestelde subsidiebijdragen.

Met dit voorstel wordt het totale subsidiebedrag voor politieke partijen verdubbeld tot 9 miljoen euro. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de Motie-Rehwinkel c.s. inzake de aanpassing van de overheidssubsidie aan politieke partijen (27.422 nr. 2).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 januari 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, ChristenUnie en SGP stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 mei 2002 zonder stemming aangenomen. SP, SGP en ChristenUnie is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 308 van 25 juni 2002.


Kerngegevens

ingediend

29 augustus 2001

titel

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen (Verhoging subsidiebedragen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001


Documenten