25.704

Wet subsidiëring politieke partijenDit wetsvoorstel wijzigt de bestaande wettelijke subsidieregelingen voor politieke partijen. De subsidies worden verhoogd en het aantal activiteiten dat gesubsidieerd kan worden, wordt uitgebreid.

Doel van de wet is het goede functioneren van de politieke partijen in het democratisch staatsbestel te bevorderen. Bij teruglopende ledenaantallen hebben politieke partijen dan toch voldoende financiële middelen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 juni 1998 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van de SP stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 mei 1999 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 257 van 29 juni 1999.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 258 van 29 juni 1999.


Kerngegevens

ingediend

28 oktober 1997

titel

Regeling van de subsidiëring van politieke partijen (Wet subsidiëring politieke partijen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Binnenlandse Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten