28.190

Nadere regels voor netbeheerders en voor privatisering en enkele voorzieningen ingeval van wanbeheer van een netDit voorstel van wet neemt de Beleidsregels privatisering energiedistributiebedrijven (Stcrt. 2001, nr. 131)PDF-document op in de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998. Daarmee worden de verscherpte eisen omtrent een onafhankelijk netbeheer in beide wetten opgenomen.

Ook wordt voorgesteld de criteria waaraan te zijner tijd die bedrijven moeten voldoen die een meerderheid van de aandelen willen vervreemden in die wetten opgenomen. Ten slotte wordt voorgesteld enkele voorzieningen op te nemen in geval van taakverwaarlozing door een aangewezen netbeheerder.

Tezamen vormen deze drie elementen een waarborg ter bescherming van de publieke belangen die zijn gemoeid met het netbeheer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van 11 februari 2003PDF-document ingetrokken door de staatssecretaris van Economische Zaken. De voorgestelde regels worden als te ingewikkeld ervaren. In een nieuw in te dienen wetsvoorstel wordt het toezicht op regionale netwerkbedrijven versterkt.


Kerngegevens

ingediend

18 januari 2002

titel

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (nadere regels voor netbeheerders en voor privatisering en enkele voorzieningen ingeval van wanbeheer van een net)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst met uitzondering van de artikelen I, onderdeel L, en II, onderdeel L, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

Er zijn geen documenten gevonden.