28.243

Aanpassingswet dualisering gemeentebestuurDit voorstel wijzigt de Gemeentewet en een aantal andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur (27.751).

Het voorstel beoogt de verwijzingen in een aantal wetten naar de Gemeentewet aan te passen aan de als gevolg van de Wet dualisering gemeentebestuur gewijzigde Gemeentewet, enkele correcties in die wetten mee te nemen die niet in relatie staan tot de Wet dualisering gemeentebestuur, technische en redactionele correcties aan te brengen op de als gevolg van de Wet dualisering gemeentebestuur gewijzigde Gemeentewet en enige min of meer inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 4 juli 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2003 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 56 van 18 februari 2003.

De inwerkingtreding van enkele onderdelen van de wet is opgenomen in Staatsblad 57 van 18 februari 2003.


Kerngegevens

ingediend

28 februari 2002

titel

Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en met terugwerkende kracht tot en met 7 maart 2002. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

Bij koninklijk besluit kan ten aanzien van gemeenten waar op 6 maart 2002 geen stemming voor de verkiezing van de leden van de raad plaatsvindt, een ander tijdstip worden vastgesteld waarop deze wet in werking treedt. Daarbij kan voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan het tijdstip van inwerkingtreding verschillend worden vastgesteld.


Hoofdlijnen

Het wetsvoorstel heeft tot doel:

  • de verwijzingen in een aantal wetten (onder meer Algemene Bijstandswet, Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en Ambtenarenwet) naar de Gemeentewet aan te passen aan de als gevolg van de Wet dualisering gemeentebestuur gewijzigde Gemeentewet;
  • enkele correcties in genoemde wetten mee te nemen die niet in relatie staan tot de Wet dualisering gemeentebestuur;
  • technische en redactionele correcties aan te brengen op de als gevolg van de Wet dualisering gemeentebestuur gewijzigde Gemeentewet.

Daarnaast brengt het voorstel de volgende min of meer inhoudelijke wijzigingen aan:

  • wijziging artikel 47 Gemeentewet, in verband met het ontslag nemen van wethouders die niet voldoen aan het vereiste binnen de gemeente te wonen;
  • introductie van verplichting tot openbaarmaking besluitenlijst college van burgemeesters en wethouders;
  • herinvoering mogelijkheid lidmaatschap raadsleden en collegeleden van elkaars bezwaarschriften- en klachtencommissie;
  • voor de intergemeentelijke samenwerkingsvormen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet bestuur in verandering geldt een overgangsregeling, met 'bevriezing' van verwijzingen naar de Gemeentewet.

Documenten