28.444

Regeling leer-werktrajecten vmboDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) (23.778) waardoor de in dit schooljaar op basis van een beleidsregel in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) geïntroduceerde leer-werktrajecten in de onderwijswetgeving worden opgenomen.

Met dit voorstel kunnen leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo vanaf het derde jaar een bijzondere route volgen waarbij de nadruk meer ligt op het leren in de praktijk. Dit gebeurt door leerlingen een substantieel deel van de schooltijd werkzaam te laten zijn bij geselecteerde bedrijven die in staat worden geacht leerlingen het vak in de praktijk bij te brengen (leerbedrijven). Hierdoor kunnen meer leerlingen een startkwalificatie behalen in de basisberoepsopleiding van de WEB.

Op dit wetsvoorstel is later de novelle Regeling leer-werktrajecten vmbo (28.928) ingediend.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 december 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 juni 2003, gezamenlijk met de novelle, zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 292 van 15 juli 2003.

De inwerkingtreding van artikel III, eerste lid is opgenomen in Staatsblad 318 van 26 augustus 2003.


Kerngegevens

ingediend

3 juni 2002

titel

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten in de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Het voorstel regelt:

  • de mogelijkheid om als variant binnen de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo leer-werktrajecten in te richten : combinaties van binnenschools onderricht en buitenschoolse praktijk;
  • de basisinrichting van leer-werktrajecten (vakken en uren praktijkgedeelte);
  • inschakeling van bedrijven en organisatie voor het verzorgen van praktijkgedeelte, en regels voor (beoordeling van) hun kwaliteit;
  • een leer-werkovereenkomst;
  • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school voor voortgezet onderwijs en een Regionaal opleidingencentrum (ROC) of Agrarisch opleidingscentrum (AOC) die het aansluitende beroepsonderwijs verzorgt, met het doel te komen tot een doorlopende leerweg voor de individuele leerling.

Documenten