28.482

Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappijDit wetsvoorstel wijzigt de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet in verband met de implementatie van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG L 167)PDF-document.

De richtlijn is gericht op harmonisatie van de rechtsregels op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten, zodat een hoog niveau van bescherming wordt bereikt, de rechtszekerheid toeneemt en investeringen in creativiteit en innovatie, met inbegrip van de netwerkinfrastructuur, worden bevorderd. Daarnaast is de richtlijn bedoeld om toetreding door de Europese Gemeenschappen (EG) en de lidstaten tot het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (World Intellectual Property Organization; WIPO) inzake het auteursrecht (Trb.1998, 247)PDF-document en het WIPO-Verdrag inzake uitvoeringen van kunstenaars en fonogrammen (Trb.1998, 248)PDF-document mogelijk te maken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 19 februari 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

22 juli 2002

titel

Aanpassing van de Auteurswet 1912, de Wet op de naburige rechten en de Databankenwet ter uitvoering van richtlijn nr. 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PbEG L 167) (Uitvoering richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Hoofdlijnen

De belangrijkste punten uit de wet zijn:

  • een sterk, uitsluitend reproductierecht, op welk recht ten behoeve van technische, functionele kopieën gemaakt binnen computers en computernetwerken, een uitzondering wordt gemaakt;
  • een exclusief recht op mededeling aan het publiek, inclusief het beschikbaarstellingsrecht (recht tot interactieve on-line beschikbaarstelling van beschermd materiaal);
  • het voorschrijven van uitputting van het auteursrechtelijk verspreidingsrecht op communautair niveau;
  • herziene formuleringen van wettelijke beperkingen ten behoeve van nieuwsvoorziening, citeren, raadpleging binnen besloten netwerken van bibliotheken, afbeeldingen van beeldhouwwerken en architectuur op openbare plaatsen, archief- en bewaringsdoeleinden, onderwijs, gebruik in tentoonstellingscatalogi, gebruik door middel van parodieën en gebruik in gerechtelijke, bestuurlijke en administratieve procedures;
  • een nieuwe, op de digitale ontwikkelingen ingestelde regeling voor het privé-kopiëren, op voorwaarde dat rechthebbenden een redelijke tegemoetkoming ontvangen; voorgesteld wordt een heffing op informatiedragers, zolang technische beveiliging niet in staat is het privékopiëren te reguleren;
  • bescherming tegen omzeiling van technische beveiliging en tegen productie, aanbieding en verhandeling van apparatuur en verrichting van diensten waarmee omzeiling wordt mogelijk gemaakt;
  • de regering krijgt de bevoegdheid maatregelen te nemen ingeval toepassing van technische beveiliging ten koste gaat van bepaalde gebruikersbelangen.


Documenten

15