28.483

Wet elektronisch bestuurlijk verkeerDit voorstel wijzigt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Luchtvaartwet en beoogt onzekerheden weg te nemen die in de praktijk bestaan over de vraag wanneer verkeer langs elektronische weg met bestuursorganen mogelijk is. Tevens wordt beoogd een goed verloop van dit verkeer te waarborgen.

In de huidige wetgeving is nog geen rekening gehouden met het gebruik van elektronisch verkeer tussen burgers en bestuursorganen en met de voorwaarden waaraan daarbij moet worden voldaan, bijvoorbeeld bekendmaking van besluiten in elektronische vorm, het aanvragen van een vergunning per e-mail of terinzagelegging van een ontwerp-bestemmingsplan door plaatsing op de website van een gemeentebestuur.

Het kabinet heeft echter bepaald dat in het jaar 2002 minimaal 25% van de publieke dienstverlening elektronisch afgehandeld moet kunnen worden (programma Overheidsloket 2000). Met dit wetsvoorstel wordt een algemeen kader geboden en worden aanknopingspunten voor de jurisprudentie gegeven, die anders zouden ontbreken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 april 2003 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 april 2004 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

22 juli 2002

titel

Aanvulling van de Algemene Wet bestuursrecht met regels over verkeer langs elektronische weg tussen burgers en bestuursorganen en daarmee verband houdende aanpassing van enige andere wetgeving (Wet elektronisch bestuurlijk verkeer)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) wordt op drie punten gewijzigd en aangevuld. Vastgesteld wordt:

  • wanneer verkeer langs elektronische weg is toegestaan;
  • aan welke voorwaarden verkeer langs elektronische weg moet voldoen, teneinde even betrouwbaar te zijn als conventioneel verkeer;
  • in welke gevallen verkeer langs elektronische weg kan worden gelijkgesteld aan andere vormen van verkeer.

In de artikelen 18 en 40 van de Luchtvaartwet wordt een uitzondering gemaakt op artikel artikel 2:13 van de Awb omdat het elektronisch verkeer in deze niet als functioneel equivalent geldt ten opzichte van het conventionele schriftelijke verkeer. Het gaat dan - kort samengevat - om bescheiden die door zowel hun aard (zeer grote kaarten) als omvang (zeer grote hoeveelheid) aan elektronische verzending in de weg staan.


Documenten

11