28.493

Wijziging Wet op het primair onderwijsDit voorstel wijzigt de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en beoogt enkele knelpunten met betrekking tot de samenwerkingsverbanden tussen scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs in het kader van het akkoord Weer Samen Naar School (WSNS) aan te pakken.

De wijzigingen behelzen de invoering van 3 uiterste data voor plaatsing van leerlingen op een speciale school voor basisonderwijs, een wijziging van de daarmee samenhangende bekostiging van het samenwerkingsverband op het punt van de materiële instandhouding, de overdracht van formatierekeneenheden aan de speciale school voor basisonderwijs gedurende de werkelijke verblijfsduur van een leerling in verband met het zogenaamde grensverkeer en de mogelijkheid middelen voor voorschoolse educatie mede in te zetten voor tweejarigen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 december 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 49 van 18 februari 2003.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 153 van 17 april 2003.


Kerngegevens

ingediend

24 juli 2002

titel

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs onder meer in verband met de vereenvoudiging van de voorschriften verband houdend met Weer Samen Naar School

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen verschillend kan worden vastgesteld


Documenten