28.608

Belastingplan 2003 Deel II - overig fiscaal pakketHet voorstel wijzigt enige belastingwetten en ander wetten. Samen met het Belastingplan 2003 Deel I (28.607) vormt dit voorstel het integrale fiscale pakket voor 2003.

De voorgestelde maatregelen bestaan met name uit structuurmaatregelen, maatregelen die leiden tot een consequente toepassing en technische aanpassingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 14 november 2002 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 december 2002 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 617 van 19 december 2002.

De inwerkingtreding van de artikelen XIV tot en met XXX is opgenomen in Staatsblad 633 van 23 december 2002.

De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met de wetsvoorstellen 28.607 en de novelle Wijziging Belastingplan 2003 Deel I (28.712).


Kerngegevens

ingediend

17 september 2002

titel

Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - overig fiscaal pakket)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2003, met dien verstande dat:
 • a. 
  artikel I, onderdeel B, terugwerkt tot en met 1 januari 2001;
 • b. 
  artikel I, onderdeel D, eerste lid, toepassing vindt nadat artikel 10.1 van de Wet IB 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2003 is toegepast;
 • c. 
  artikel II, onderdeel D, terugwerkt tot en met 11 juli 2002;
 • d. 
  artikel III, onderdelen A en B, terugwerkt tot en met 1 juli 2002;
 • e. 
  artikel XII, onderdeel A, en artikel XXXIVA, eerste lid, terugwerken tot en met 1 januari 2002;
 • f. 
  artikel XII, onderdeel B, eerste lid, terugwerkt tot en met 13 juli 2001.
 • 2. 
  In afwijking in zoverre van het eerste lid treden de artikelen XIV, onderdelen A, B, C en E, en XV tot en met XXX in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Hoofdlijnen

 • op verzoek van brancheorganisaties is de regeling met betrekking tot de inbouw van accessoires in motorrijtuigen vereenvoudigd;
 • er vindt codificatie plaats van beleidsbesluiten, bijvoorbeeld met betrekking tot ambulancevervoer door de lucht en ballonvaart;
 • regelingen in onder andere de omzetbelasting en inkomstenbelasting worden aangepast naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad;
 • in bestaande regelingen worden versoepelingen aangebracht en een aantal maatregelen getroffen die tot meer doorzichtigheid van de fiscale regelgeving leiden en voor een betere aansluiting bij eerdere regelingen zorgen;
 • een aantal anti-misbruikmaatregelen wordt uitgebreid;
 • er zijn aanpassingen aan Europese regelgeving met betrekking tot de regulerende energiebelasting en een goedkeuring van de ministeriële regeling met betrekking tot afvalverbrandingsinstallaties.

Documenten

12