Dit wetsvoorstel wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (28.169) in verband met de implementatie van twee EG-richtlijnen. Het betreft richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming (PbEG L 180PDF-document en rectificatiePDF-document) en richtlijn 2000/78/EG van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PbEG L 303)PDF-document.

De richtlijnen hebben betrekking op gelijke behandeling op het terrein van arbeid in ruime zin en beroepsonderwijs. Richtlijn 2000/43/EG heeft bovendien betrekking op sociale bescherming (inclusief sociale zekerheid en gezondheidszorg), onderwijs en toegang tot het aanbod van goederen en diensten die publiekelijk beschikbaar zijn, met inbegrip van huisvesting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 oktober 2003 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 februari 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 119 van 30 maart 2004.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 120 van 30 maart 2004.


Kerngegevens

ingediend

28 januari 2003

titel

Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere wetten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en richtlijn nr. 2000/78/EG (EG-implementatiewet Awgb)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties
  • minister van Justitie
  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. In dat besluit wordt zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

Documenten