28.985

Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingenDit wetsvoorstel vervangt de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996). De Wmz 1996 geeft uitvoering aan richtlijn 88/627/EEG van 12 december 1988 betreffende de gegevens die moeten worden gepubliceerd bij de verwerving en de overdracht van een belangrijke deelneming in een ter beurze genoteerde vennootschap.

Met dit voorstel worden de transparantie in de zeggenschap en kapitaalbelangen in effectenuitgevende instellingen vergroot en het meldingsproces voor meldingsplichtigen vereenvoudigd mede naar aanleiding van met de Wmz 1996 opgedane ervaringen. Het gaat met name om inzicht in zeggenschap en kapitaalbelangen in beursvennootschappen, een overzicht van omvangrijke transacties, een indicatie van eventuele belangenverstrengelingen en inzicht in de de mate waarin de aandelen van een beursvennootschap vrij verhandelbaar zijn.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 23 mei 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 355 van 1 augustus 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 399 van 7 september 2006.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2003

titel

Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in, alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van effectenuitgevende instellingen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in ter beurze genoteerde vennootschappen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten