28.996

Initiatiefvoorstel-Kant en Langkamp Wet buitenspeelruimteDit initiatiefvoorstel van de leden Kant (SP) en Langkamp (SP) stelt een norm van 300 m2 buitenspeelruimte per hectare voor. Dit is 3 procent van de totale oppervlakte van een woongebied. Tevens moeten gemeenten om de tien jaar een 'speelruimteplan' maken. Volgens de indiener van het wetsvoorstel zijn er diverse ontwikkelingen die ertoe nopen langs de lijn van de ruimtelijke ordening minimumvoorwaarden te scheppen voor de totstandkoming van voldoende buitenspeelruimte voor kinderen.

De norm is ontwikkeld door de NUSO, de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie, en het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton. Bij de toepassing van de norm moet onderscheid gemaakt worden tussen nieuwe en bestaande woongebieden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Bij brief van 10 april 2018 (TK, 13) heeft het Tweede Kamerlid Van Raak medegedeeld de indiening van dit wetsvoorstel over te nemen van de oud Tweede Kamerleden Kant en Langkamp en dat hierbij het voorstel wordt ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

24 juli 2003

titel

Voorstel van wet van de leden Kant en Langkamp houdende regels met betrekking tot de bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor kinderen (Wet buitenspeelruimte)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten