28.998

Modernisering Wet toezicht beleggingsinstellingenDit wetsvoorstel moderniseert de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb) en implementeert de richtlijnen 2001/107/EGPDF-document en 2001/108/EGPDF-document van 21 januari 2002 2 tot wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) met het oog op reglementering van beheermaatschappijen en vereenvoudigde prospectussen respectievelijk betreffende beleggingen van icbe’s.

Met dit voorstel wordt een vergunningplicht voor de beheerder geïntroduceerd (in plaats van voor de beleggingsinstelling), duidelijker aangegeven hoe de vermogensscheiding bij een beleggingsfonds moet worden vormgegeven, het begrip "besloten kring" geschrapt en de toelating in Nederland van bepaalde buitenlandse beleggingsinstellingen vereenvoudigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 401 van 4 augustus 2005.

Het Besluit is opgenomen in Staatsblad 402 van 4 augustus 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 403 van 4 augustus 2005.


Kerngegevens

ingediend

16 augustus 2004

titel

Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr 2001/107/EG en richtlijn 2001/108/EG van 21 januari 2002

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten