29.298

Wet rol werknemers bij de Europese vennootschapDit wetsvoorstel zorgt voor de uitvoering van richtlijn nr. 2001/86/EGPDF-document van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers. De richtlijn regelt de informatieverstrekking aan en raadpleging van de werknemers en hun invloed op de samenstelling van het bestuursorgaan of toezichthoudend orgaan van de Europese vennootschap. Vanaf 8 oktober 2004 kunnen bedrijven kiezen voor de nieuwe supranationale rechtsvorm van de Europese Vennootschap, ook wel genoemd de SE (Societas Europaea), bij fusie of oprichting van een gezamenlijke holding of dochter.

In het wetsvoorstel staan regels voor de Europese Vennootschap met een statutaire zetel in Nederland. De werking strekt zich uit tot de werknemers in andere lidstaten. Wanneer geen afspraken gemaakt worden tussen oprichters en werknemers van de Europese Vennootschap, zijn de minimumvoorschriften voor de rol van werknemers in een Europese Vennootschap van toepassing. Het wetsvoorstel biedt de werknemers medezeggenschap op het internationale niveau van de Europese Vennootschap. Op nationaal niveau is de medezeggenschap geregeld door de Wet op de ondernemingsraden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 oktober 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 15 maart 2005 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 166 van 31 maart 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 167 van 31 maart 2005.

Dit voorstel werd gezamenlijk met wetsvoorstel uitvoeringswet verordening Europese vennootschap (29.309) behandeld.


Kerngegevens

ingediend

14 november 2003

titel

Uitvoering van richtlijn nr. 2001/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (Wet rol werknemers bij de Europese vennootschap)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

14