29.392

Verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgevingDit wetsvoorstel stelt een samenhangend pakket wijzigingen in de Woningwet en enkele andere wetten voor die verband houden met het verbeteren van de naleving, de handhaving en de handhaafbaarheid van de bouwregelgeving. Daartoe wordt de bouwregelgeving vereenvoudigd, meer toegesneden op de eigen verantwoordelijkheid van de burger en beter handhaafbaar gemaakt. Daarnaast worden gemeenten met de introductie van nieuwe instrumenten gestimuleerd om hun handhavingstaak meer gestructureerd op te pakken.

Tevens worden bepaalde overtredingen van de bouwregelgeving (waaronder overtredingen die betrekking hebben op (brand)veiligheid en gezondheid) als misdrijf (indien opzettelijk gepleegd) dan wel als overtreding (in de overige gevallen) strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 21 maart 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. De fractie van het CDA stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 27 van 23 januari 2007.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 111 van 27 maart 2007.


Kerngegevens

ingediend

5 januari 2004

titel

Wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

17