Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
29.565

Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechtenDit wetsvoorstel introduceert de handel in broeikasgasemissierechten als nieuw instrument om milieudoelstellingen uit internationale afspraken te realiseren en voegt daartoe een nieuw hoofdstuk toe aan de Wet milieubeheer. Handel in emissierechten is een systeem waarbij bedrijven vergunningen krijgen toegewezen voor het uitstoten van bepaalde hoeveelheden gassen. Het wetsvoorstel regelt ook de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan voor uitvoering, monitoring en handhaving van het stelsel van emissierechten, de Nederlandse emissieautoriteit.

Het wetsvoorstel dient ter implementatie van EG-richtlijn nr. 2003/87/EGPDF-document, waarmee wordt beoogd de kosteneffectiviteit van de vermindering van de emissies van broeikasgassen te verhogen zodat de EU en de individuele lidstaten kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering en aan de gezamenlijke nakoming van daaruit voortvloeiende verplichtingen, met name aan het daarbij behorende Kyoto-Protocol.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 1 juli 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 september 2004 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

14 mei 2004

titel

Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 275) en de instelling van een emissieautoriteit (Implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via