29.615

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingenDit wetsvoorstel implementeert richtlijn nr. 2003/93/EGPDF-document betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe en de indirecte belastingen. Tevens past het de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen aan in verband met verordening (EG) nr. 1798/2003PDF-document betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 218/92. Verordening (EG) nr. 1798/2003 is aangepast bij verordening (EG) nr. 885/2004PDF-document.

De richtlijn bevat wijzigingen die verband houden met bovengenoemde verordening en enkele technische aanpassingen, waaronder de uitbreiding van de wederzijdse bijstand en informatie-uitwisseling tussen EU-lidstaten tot de heffingen op verzekeringspremies - wat Nederland betreft de assurantiebelasting. Het doel van de verordening, die op 1 januari 2004 in werking is getreden, is de uitbreiding, verbetering en versterking van de wederzijdse bijstand en informatie-uitwisseling tussen lidstaten op het gebied van de heffing van omzetbelasting (BTW) binnen de EU.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 4 november 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 november 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 618 van 2 december 2004.


Kerngegevens

ingediend

28 mei 2004

titel

Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (implementatie richtlijn nr. 2003/93/EG en aanpassing in verband met verordening (EG) nr. 1798/2003)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

7