29.686

Omzetting afgewaardeerde vorderingenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. De behandeling van de omzetting van afgewaardeerde vorderingen wordt aangepast, omdat de bestaande regeling belemmerend werkt bij financiële reorganisaties. Voorgesteld wordt de bepaling op grond waarvan op conversiewinst vennootschapsbelasting wordt geheven, te laten vervallen.

Daarnaast wordt de regeling met betrekking tot tijdelijke afwaarderingsverliezen op deelnemingen aangepast. Dit voorstel maakte aanvankelijk deel uit van wetsvoorstel 29.381.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 mei 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 november 2005 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PvdA is daarbij aantekening verleend. De Eerste Kamer heeft op 13 december 2005 een brief van de staatssecretaris van Financiën ontvangen met antwoord op een tweetal vragen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 613 van 8 december 2005.

De inwerkingtreding van artikel I, onderdeel J. tweede lid is opgenomen in Staatsblad 162 van 31 maart 2006.


Kerngegevens

ingediend

9 juli 2004

titel

Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen van deelnemingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten