29.758

Overige fiscale maatregelen 2005Dit wetsvoorstel bevat noodzakelijke fiscale maatregelen die samenhangen met de begroting, maar ook fiscale voorstellen waarvan het wenselijk is dat deze per 1 januari 2005 inwerking treden en waarvan uitstel tot de Fiscale Onderhoudswet 2005 niet wenselijk is.

Met dit voorstel wordt tegemoetgekomen aan gedane toezeggingen en voorstellen als gevolg van uitspraken gedaan door het Europese Hof van Justitie. De maatregelen hebben onder andere betrekking op directe belastingen en verbruiksbelastingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 november 2004 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 13 en 14 december 2004. Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de voorstellen Belastingplan 2005 (29.767) en Fiscale onderhoudswet 2004 (29.678). Het voorstel is op 14 december 2004 zonder stemming aangenomen. GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

Tijdens de behandeling op 13 december 2004 is de Motie-Thissen (GroenLinks) c s. inzake lastenverlichting voor minder daadkrachtigen (EK 29.767 en 29.758, D) ingediend. Deze motie is op 21 december 2004 door de Eerste Kamer verworpen na stemming bij zitten en opstaan. Voor stemden PvdA, GroenLinks en SP.

Tijdens de behandeling op 14 december 2004 is de Motie-Van Driel (PvdA) c.s. inzake een overgangsregeling voor particulieren met een grijs kenteken (EK 29.767 en 29.758, E) ingediend. Deze motie is op 21 december 2004 door de Eerste Kamer verworpen na stemming bij zitten en opstaan. Voor stemden PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

De wet is opgenomen in Staatsblad 654 van 23 december 2004.

De inwerkingtreding van enige wijzigingen is opgenomen in Staatsblad 134 van 17 maart 2005.


Kerngegevens

ingediend

15 september 2004

titel

Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat:
  • a. 
   artikel I, onderdeel A, en artikel IV, onderdelen A en C, terugwerken tot en met 1 januari 2003;
  • b. 
   artikel I, onderdeel J, en artikel X, onderdelen C, D, F, en G, terugwerken tot en met 11 maart 2004;
  • c. 
   artikel II terugwerkt tot en met 1 januari 2004.
 • 2. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel VIII, onderdelen A, eerste lid, C en D, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat:
  • a. 
   indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst voor 1 januari 2005 wordt uitgegeven en in dat besluit wordt bepaald dat de inwerkingtreding van de genoemde onderdelen plaatsvindt met ingang van 1 januari 2005, artikel VIII, onderdeel B vervalt;
  • b. 
   indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst na 1 januari 2005 wordt uitgegeven, in dat besluit bepaald wordt dat de genoemde onderdelen terugwerken tot en met 1 januari 2005.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid treden artikel I, onderdeel B, artikel IV, onderdelen B en D, artikel XVI, en artikel XVIII onderdeel A, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Hoofdlijnen

De wijzigingen hebben betrekking op:

Directe belastingen

 • Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Dividendbelasting, Loonbelasting en Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.
 • Wijziging werknemersbegrip
 • Codificatie agioresolutie
 • Bij geruisloze doorschuiving stakingsaftrek toepassen op oudedagsreserve
 • Richtsnoer zeevervoer in tonnageheffing en afdrachtvermindering zeevaart
 • Codificatie besluit zeeslepers
 • Weekenduitgaven gehandicapte kinderen
 • Aanpassing inkomensgrens tijdelijke verhoging algemene heffingskorting

Verbruiksbelastingen

 • Omzetbelasting, Wet belastingen op milieugrondslag
 • Technische aanpassing wet OB in verband met elektronische aangifte
 • Afvalstoffenbelasting: grond
 • Afvalstoffenbelasting: bagger
 • Introductie wettelijke vrijstelling duaal gebruik in de brandstoffenbelasting

Overig

 • Algemene wet inzake rijksbelastingen, Invorderingswet 1990, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB)
 • Exclusieve economische zone
 • Dwangsommen
 • Aanpassing fiscale wetgeving aan uitspraak Hof van Justitie EG, Hughes de Lasteyrie du Saillant
 • Aanpassing WIB in verband met spaarrenterichtlijn
 • Gelijkstelling bestuurlijke eenheid met Mogendheid
 • Samenloop Wet kinderopvang en Wet op de loonbelasting 1964.

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het fiscaal pakket 2005. Het pakket bestaat naast dit voorstel uit de wetsvoorstellen

 • Implementatie van de Wijziging moeder-dochterrichtlijn (2003/123/EG)
 • Implementatie van de Wijziging richtlijn bijstand bij heffing I (2003/93/EG)
 • Implementatie van de Wijziging richtlijn bijstand bij heffing II (2004/56/EG)


Documenten

18