Dit wetsvoorstel treft maatregelen in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2005 op het gebied van arbeidsmarkt- en inkomensbeleid, economische infractructuur, mobiliteit en milieu.

Met dit wetsvoorstel wordt, in vervolg op belastingplan 2004, een stap gezet om de fiscale ambities van het kabinet te realiseren. De speerpunten zijn gerichte inkomensondersteuning, versterking van het Nederlandse ondernemings- en vestigingsklimaat en vergroening.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 november 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, LPF en Groep Wilders stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 13 en 14 december 2004. Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de voorstellen Overige fiscale maatregelen 2005 (29.758) en Fiscale onderhoudswet 2004 (29.678) . Het voorstel is op 14 december 2004 zonder stemming aangenomen. GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

Tijdens de behandeling op 13 december 2004 is de Motie-Thissen (GroenLinks) c s. inzake lastenverlichting voor minder daadkrachtigen (EK 29.767 en 29.758, D) ingediend. Deze motie is op 21 december 2004 door de Eerste Kamer verworpen na stemming bij zitten en opstaan. Voor stemden PvdA, GroenLinks en SP.

Tijdens de behandeling op 14 december 2004 is de Motie-Van Driel (PvdA) c.s. inzake een overgangsregeling voor particulieren met een grijs kenteken (EK 29.767 en 29.758, E) ingediend. Deze motie is op 21 december 2004 door de Eerste Kamer verworpen na stemming bij zitten en opstaan. Voor stemden PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.

De wet is opgenomen in Staatsblad 653 van 23 december 2004.

De inwerkingtreding van artikel XXXIA is opgenomen in Staatsblad 379 van 26 juli 2005.

De inwerkingtreding van artikel VI, onderdeel B is opgenomen in Staatsblad 397 van 7 september 2006.


Kerngegevens

ingediend

21 september 2004

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2005)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1) 
  Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2005, met dien verstande dat artikel I, onderdelen A, H, M, Q, R, S, T, U en V, en artikel IV, onderdelen E, F, G, H en I, eerst toepassing vinden nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2005 is toegepast.
 • 2) 
  In afwijking in zoverre van het eerste lid werkt artikel XI, onderdeel A, tweede lid, terug tot en met 1 januari 2003.
 • 3) 
  In afwijking in zoverre van het eerste lid werken de artikelen IV, onderdeel B, XX en XXIV terug tot en met 27 augustus 2004, 17.00 uur.
 • 4) 
  In afwijking van het eerste lid, treedt artikel XXI, onderdeel A, in werking op 31 december  2004.
 • 5) 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel VI, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met dien verstande dat indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst na 1 januari 2005 wordt uitgegeven, in dat besluit bepaald wordt dat deze bepaling terugwerkt tot en met 1 januari 2005.
 • 6) 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIV in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 7) 
  In afwijking in zoverre van het eerste lid treedt artikel XXXIa in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat zo nodig terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2005.
 • 8) 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XII, onderdeel B, eerste en vijfde lid, in werking met ingang van 1 juli 2005.
 • 9) 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIXb, onderdeel C, in werking met ingang van 1 januari 2006.
 • 10) 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel X, onderdeel C, in werking met ingang van 1 januari 2007.
 • 11) 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XIII, XVII en XVIII in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Hoofdlijnen

De maatregelen zijn onderverdeeld in vier clusters en regelen:

Arbeidsmarkt en inkomensbeleid

 • Verhogen tarief en verlengen eerste schijf
 • Verhogen tarief tweede schijf
 • Verhogen algemene heffingskorting
 • Verhogen ouderenkorting
 • Verhogen aanvullende ouderenkorting
 • Verlagen algemene kinderkorting
 • Verhogen aanvullende kinderkorting
 • Vervallen dubbel spaarloon
 • Vervallen pc-privéregeling

Economische infrastructuur

 • Maatregelen in verband met verlaging Vpb-tarief
 • Verlagen algemeen tarief en tariefopstapje vennootschapsbelasting (Vpb)
 • Verhogen zelfstandigenaftrek
 • Verruimen budget Milieu-investeringsaftrek
 • Verhogen Energiebelasting
 • Verhoging eindheffing werkgevers spaarloon
 • Vervallen vrijstelling belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB) voor grijze kentekens inclusief gehandicaptenregeling
 • Aanpassen accessoireregeling BPM

Versoepeling bedrijfsoverdracht en tariefverlaging instelling algemeen nut (Successiewet)

 • Verruimen bedrijfsopvolgingsregeling schenking- en successierecht
 • Doorschuifregeling: verkorting 3-jaarstermijn
 • Doorschuifregeling: vervallen van de eis van achterblijvende onderneming
 • Verlagen tarief Successiewet voor algemeen nut beogende instellingen

Regionale en grootstedelijke bedrijvigheid

 • Vrijstelling overdrachtsbelasting stedelijke herstructurering

Overig

 • Verruimen Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO)
 • Vpb-plicht N.V. Bank Nederlandse Gemeenten en Nederlandse WaterschapsBank N.V.

Milieu en mobiliteit

 • Tariefverlaging BPM voor dieselautos met roetfilter
 • Differentiatie van dieselaccijns naar zwavelgehalte
 • Stimulering Euro IV motoren voor vrachtautos en autobussen
 • Verruiming Groen beleggen naar Dubo utiliteitsbouw

Overige maatregelen

 • Verruimen vrijstelling overdrachtsbelasting voor wijkontwikkelingsmaatschappijen (WOM)
 • Afschaffen keuzeregime aandelenoptierechten
 • Afschaffen Surtax
 • Vrijstelling Vpb voor herstelorganisaties van Rijksmonumenten met culturele bestemming
 • Introductie minimumaccijns voor tabaksproducten
 • Vervallen willekeurige afschrijving arbo-bedrijfsmiddelen en arbo-afdrachtvermindering

Dit wetsvoorstel maakt deel uit van het fiscaal pakket 2005. Het pakket bestaat naast dit voorstel uit de wetsvoorstellen

 • Implementatie van de Wijziging moeder-dochterrichtlijn (2003/123/EG)


Documenten

19