Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
29.818

Wet medezeggenschap werknemersDit wetsvoorstel vervangt de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Met dit voorstel wordt het overleg tussen de vertegenwoordigers van de onderneming en de in de onderneming werkzame personen verbeterd.

Met dit voorstel wordt werkgevers- en werknemers de mogelijkheid geboden zelf afspraken te maken over hoe zij de medezeggenschap in de onderneming willen regelen. Ook wordt het mogelijk om met instemming van de ondernemingsraad (OR) de bevoegdheden van de OR te beperken. Verder vinden de verkiezingen voor ondernemingsraden voortaan in één bepaalde week in het jaar plaats.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het wetsvoorstel is bij brief van 5 oktober 2005 (TK 29.818 / 29.945, 28 herdrukingetrokken door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Kerngegevens

ingediend

5 oktober 2004

titel

Bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet medezeggenschap werknemers)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

Dit wetsvoorstel geeft:

  • de mogelijkheid om op basis van
    • een CAO een afwijkende medezeggenschapsstructuur af te spreken voor de onderneming;
    • een overeenkomst afspraken te maken over welk medezeggenschapsorgaan (OR, Centrale Ondernemingsraad (COR), groepsondernemingsraad, (GOR)) een bepaalde bevoegdheid éénmalig of structureel mag uitoefenen;
    • een overeenkomst tussen ondernemer en OR afspraken te maken over het niet uitoefenen van bepaalde bevoegdheden en over het wijzigen van een instemmingsrecht in een adviesrecht.
  • de bevoegdheid van de OR om commissies in te stellen waarbij hij naar eigen inzicht taken en bevoegdheden kan overdragen en afspraken over rechtspositie en faciliteiten van commissieleden kan vaststellen.

Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu