29.869

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslagDit wetsvoorstel wijzigt de Wet subsidiëring politieke partijen.

Met dit voorstel wordt de subsidie voor politieke partijen verhoogd, de subsidiabele doelen verbreed en de verdeelsleutel voor de subsidie gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 maart 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2005 zonder stemming aangenomen. De fractie van de SP is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 373 van 26 juli 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 374 van 26 juli 2005.


Kerngegevens

ingediend

11 november 2004

titel

Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en aanpassing van de subsidiegrondslag

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt terug tot en met 1 januari 2004


Hoofdlijnen

 • Het basisbedrag per partij voor de algemene subsidie wordt verhoogd naar 169.539 euro. Voor wetenschappelijke instituten wordt het bedrag verhoogd naar 119.076 euro.
 • De subsidie kan ook voor de volgende activiteiten worden gebruikt:
  • het werven van nieuwe leden;
  • het betrekken van niet-leden bij activiteiten;
  • werving, selectie en begeleiding van politieke ambtsdragers;
  • informatievoorziening en verkiezingscampagnes.
 • Het aantal kamerzetels bepaalt 80 % van het subsidiebedrag algemeen deel en het aantal leden wordt voor 20 % in het subsidiebedrag meegewogen.


Documenten