30.071

Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wetDit wetsvoorstel wijzigt de Mededingingswet en enkele andere wetten. Het voorstel beoogt de effectiviteit en de doelmatigheid van de handhaving van de Mededingingswet te vergroten en de systematiek van deze wet zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de actuele Europese mededingingsregels.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan het kabinetsstandpunt met betrekking tot de evaluatie van de Mededingingswet, dat de Minister van Economische Zaken bij brief van 23 oktober 2003 (TK 29.272, nr. 1PDF-document) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Enkele wenselijke wijzigingen zijn al in een eerder stadium opgenomen in de Wet modernisering EG-mededingingsrecht.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 juni 2007 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 april 2005

titel

Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten