30.097

Toezending vooringevulde aanvraagformulieren door de Belastingdienst Toeslagen voor huurtoeslag en kinderopvangtoeslagDit wetsvoorstel wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (AWIR), de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten zodat de Belastingdienst Toeslagen (BT) op eigen initiatief vooringevulde aanvraagformulieren kan sturen aan belanghebbenden voor een tegemoetkoming. Het gaat om tegemoetkomingen op grond van de Huursubsidiewet en de Wet Kinderopvang.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de tijdens de behandeling in de Tweede Kamer van de wetsvoorstellen AWIR en de Aanpassingwet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen ingediende, motie-Verburg c.s. (TK 29.764, 29.765 nr. 33)PDF-document. De termen "huursubsidie" en "tegemoetkoming kinderopvang" worden in de verschillende wetten vervangen door respectievelijk "huurtoeslag" en "kinderopvangtoeslag". Ook wordt de naam van de Huursubsidiewet gewijzigd in Wet op de huurtoeslag.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 juni 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 juni 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 345 van 5 juli 2005.


Kerngegevens

ingediend

27 april 2005

titel

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van 1 september 2005.
  • 2. 
    De artikelen II tot en met XII gelden voor berekeningsjaren als bedoeld in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, die aanvangen op of na 1 januari 2006

Documenten