30.410

Interimwet betaalbaarheidsheffing huurwoningenHet wetsvoorstel heeft betrekking op de sector betaalbare huurwoningen. Met dit wetsvoorstel dienen verhuurders van woningen in deze sector een bijdrage te leveren aan het Rijk voor de uitgaven die het Rijk doet om deze woningen betaalbaar te houden voor mensen met lage inkomens (de huurtoeslag). Er wordt naar regio gedifferentieerd een heffingstarief per 1000 euro WOZ-waarde vastgesteld, waarbij dit tarief is afgestemd op de beoogde opbrengst per jaar. In het wetsvoorstel is een taakstellende bijdrage opgenomen voor de periode t/m 2009.

Verhuurders zullen hun kostenstijgingen kunnen compenseren door huurverhogingen binnen toegestane marges of door verhuur van woningen buiten de gereguleerde sector.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 20 juni 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. D66, Groep Wilders, VVD, CDA en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 december 2006 na stemming bij zitten en opstaan in verband met de demissionaire status van Kabinet Balkenende III na de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006 controversieel verklaard. De fractie van de VVD stemde tegen. Door het aantreden van het Kabinet Balkenende IV op 22 februari 2007 is de politieke controversialiteit vervallen.

De minister-president heeft bij brief van 28 februari 2007 (EK 30.800 III, B) meegedeeld dat de ministerraad heeft besloten dit wetsvoorstel aan te houden.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie heeft het wetsvoorstel ingetrokken bij brief van 6 juni 2008 (EK 30.410, H).


Kerngegevens

ingediend

19 december 2005

titel

Regels met betrekking tot het heffen van een bijdrage van verhuurders van woningen ten behoeve van de uitgaven van het Rijk in het kader van de betaalbaarheid van het wonen (Interimwet betaalbaarheidsheffing huurwoningen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

Dit voorstel werd aangekondigd in het verslag van een schriftelijk overleg (30.300 XI, EK C) tussen de Eerste Kamercommissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer dat is uitgebracht op 17 mei 2006.


Documenten