30.411

Wet handhaving consumentenbeschermingDit wetsvoorstel implementeert verordening 2006/2004PDF-document betreffende de samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming. Om aan de verplichtingen voortvloeiende uit deze verordening voor Nederland te voldoen wordt onder meer de Consumentenautoriteit ingesteld.

Met dit voorstel wordt tevens een oplossing geboden voor de problematiek van inbreuken op consumentenrechten met een collectief karakter. Dergelijke inbreuken ontregelen de markt doordat zij consumenten verhinderen een geïnformeerde en efficiënte keuze te maken, en leiden tot concurrentievervalsing.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 7 juli 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 november 2006 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

19 december 2005

titel

Regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handhaving consumentenbescherming)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten