30.487

Masteropleiding geneeskunde, klinisch onderzoekerDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Wet studiefinanciering 2000 (WSF 2000) in verband met de masteropleiding geneeskunde, klinisch onderzoeker. Met dit voorstel wordt de bachelor-masterstructuur bij de opleiding voor het beroep van arts geïmplementeerd en kennisinfrastructuur op het gebied van de geneeskunde versterkt.

Een dergelijke opleiding biedt niet alleen de mogelijkheid om het laatste jaar van de masteropleiding voor het beroep van arts te laten overgaan in de specialistenopleiding, maar bevat daarbij ook de noodzakelijke aanloop naar een verkort promotietraject van twee jaar. De opleiding biedt tevens de mogelijkheid om wo-bachelors die een verwante opleiding hebben afgerond, te koppelen aan een opleiding voor het beroep van arts en tot medisch wetenschappelijk onderzoeker, die korter is dan een reguliere opleiding geneeskunde (bachelor-opleiding en masteropleiding). De afgestudeerden zullen in staat zijn om situaties uit de praktijk van de gezondheidszorg te vertalen naar wetenschappelijke vragen, maar tevens onderzoeksresultaten te implementeren in de praktijk van de gezondheidszorg (kennistranslatie). Voor Nederland biedt de nieuwe opleiding derhalve meerwaarde op het gebied van het verwerven van bekwaamheid tot het doen van klinisch onderzoek.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 24 mei 2006 zonder stemming en zonder beraadslaging aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 juli 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 334 van 18 juli 2006.


Kerngegevens

ingediend

13 maart 2006

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de masteropleiding geneeskunde, klinisch onderzoeker

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 september 2006. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 augustus 2006, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 september 2006.


Hoofdlijnen

  • een studielast van 240 studiepunten voor de masteropleiding geneeskunde, klinisch onderzoeker wordt vastgelegd in de WHW;
  • voor het geheel van een bacheloropleiding en de masteropleiding geneeskunde, klinisch onderzoeker kan 7 jaar prestatiebeurs worden verstrekt via de WSF 2000.


Documenten

9